top of page

Facylitacja procesów zmian organizacyjnych
Budując przestrzenie do transformacji systemowej

Czy Twoja organizacja przechodzi okres transformacji, restrukturyzacji lub transformacji kulturowej?

Przechodzicie przez moment turbulencji i wewnętrznych napięć?

Potrzebujecie znaleźć nowe formy adaptacji,  by rozwijać się i prosperować w stale ewoluującym krajobrazie biznesowym?

Jako facylitator zmian organizacyjnych oferuję kompleksowe i dynamiczne podejście do prowadzenia skutecznych inicjatyw. Wykorzystując podejście Gestalt Organisational Development wspieram organizacje w w znajdowaniu „dobrej formy”, umożliwiającej dostosowywanie się i rozwój.

Na czym polega wyjątkowość podejścia Gestalt w facylitacji procesów zmian systemowych?

Zasady Gestalt w działaniu: Opierając się na zasadach psychologii Gestalt, moje podejście
facylitacyjne kładzie nacisk na świadomość, integrację i zbiorową mądrość. Badając
dynamikę między poszczególnymi osobami, zespołami i organizacją jako całością,
pomagam odkrywać leżące u podstaw wzorce, wyjaśniać cele i tworzyć solidne podstawy
dla znaczących zmian. Wspieram organizacje w identyfikowaniu i wykorzystywaniu ich mocnych stron, odblokowywaniu potencjału i radzeniu sobie z blokadami lub wyzwaniami. Koncentrując się na chwili obecnej i wspierając otwarty dialog, ułatwiam głęboką
transformację i trwałe zmiany.

 

Holistyczne podejście do zmian: Wierzę, że udana zmiana organizacyjna wykracza poza dostosowania na poziomie powierzchniowym i zaczyna się od holistycznego zrozumienia organizacji jako złożonego systemu. Przyjmuję holistyczne podejście, biorąc pod uwagę wzajemne oddziaływanie jednostek, zespołów, systemów i kultury umożliwiając kompleksową i zintegrowaną strategię zmiany. Odnosząc się do podstawowej dynamiki i obejmując pełne spektrum zmian, tworzymy środowisko sprzyjające długoterminowemu sukcesowi organizacji.

Partycypacja i angażowanie interesariuszy: Zdaję sobie sprawę, że zmiana jest najskuteczniejsza, gdy wszyscy interesariusze są aktywnie zaangażowani i działają spójnie, a zmiana wyłania się w interakcji miedzy różnymi elementami systemu. Tworzymy przestrzenie do znaczącego dialogu, współtworzenia i współodpowiedzialności, wspierając poczucie własności i zaangażowania wśród wszystkich osób zaangażowanych w proces zmiany.

Wspieranie adaptacyjnego sposobu myślenia: zmiana wymaga nie tylko dostosowań strukturalnych, ale także zmiany sposobu myślenia. Pomagam jednostkom i zespołom rozwijać adaptacyjny sposób myślenia, który obejmuje tolerancję niejednoznaczności, innowacje i ciągłe uczenie się. Promując kulturę zorientowaną na wzrost, kładziemy podwaliny pod trwałe zmiany i odporność organizacji.

Angażujące metody doświadczeniowe: we wsparciu procesów zmian istotne jest angażowanie uczestników w transformujące doświadczenie. Stwarzam możliwości uczenia się przez doświadczanie i refleksję. To praktyczne podejście wzmacnia więzi międzyludzkie, buduje zaufanie i umożliwia poszczególnym osobom i zespołom przyjęcie zmian.

Budowanie odporności i zdolności adaptacyjnych: zmiana może być destrukcyjna i stanowić wyzwanie, ale wsparta pomaga budować odporność i zdolność adaptacji. Badając ograniczające przekonania, ułatwiając otwarty dialog i zachęcając do eksperymentowania, tworzymy kulturę, która traktuje zmianę jako szansę na rozwój i innowacje. Podejście Gestalt wyposaża osoby i zespoły w umiejętności i sposób myślenia potrzebne do poruszania się w przyszłych zmianach z pewnością i sprawnością.

 

Zrównoważona zmiana i rezultaty: Naszym ostatecznym celem jest wspieranie Twojej organizacji w osiąganiu trwałych zmian i pożądanych rezultatów. Wychodzę poza powierzchowne zmiany i zajmuję się podstawową dynamiką i czynnikami systemowymi, które wpływają na efektywność organizacji. Pomagam Twojej organizacji rozwinąć zdolność do ciągłego uczenia się, ciągłego doskonalenia i długoterminowego sukcesu.

 

Zapraszam do dialogu.

hands_edited.jpg
bottom of page